Kulak Burun Boğaz Okulları Kuruluş ve Gelişme Süreci

Kulak Burun Boğaz Okulları Kuruluş ve Gelişme Süreci

Kulak Burun Boğaz Okulları Kuruluş ve Gelişme Süreci

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (TKBBBBCD) “Kulak Burun Boğaz Okulları” (KBB Okulları) uzmanlık sonrası ileri alt branş eğitimi gerçekleştirmek amacıyla; 24/11/2012 tarihli TKBBBBCD Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Aynı tarihte kabul edilen KBB Okulları Yönetmeliği ile 6 adet alt Okul oluşturulmuş (Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi, Otoloji, Rinoloji, Laringoloji, Yüz Plastik Cerrahisi ve Alerji); okulların tanımı, hedefleri, çalışma ilkeleri, müfredat çerçevesi, öğrenci seçim kriterleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan KBB Okulları Başkanı’nın koordinatörlüğünde her Okul’un Başkan ve Yardımcıları bağımsız olarak kendi Okul Yönerge’lerini oluşturmuşlardır. Ayrıca her Okul Yönetimi; eğiticilerini ve öğrencilerini Yönetmelik çerçevesinde oluşturdukları kriterlere göre belirlemişlerdir. 2014-2016 dönemi TKBBBBBCD Yönetim Kurulu kararı ile okul sayısı 5’e indirilmiş ve isimlendirmede bazı düzenlemeler yapılmıştır (Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi, Otoloji-Nörootoloji, Rinoloji-Rinoplasti-Uyku-Alerji, Laringoloji-Foniatri, Yüz Plastik Cerrahisi). Her iki dönem Yönetim Kurulu üyeleri, KBB Okulları’na büyük bir güvenle, maddi ve manevi her türlü desteği sağlamışlardır.

Kuruluş tarihinden itibaren 10 yıllık bir projeksiyonda; ülkemizde uzmanlık sonrası ileri alt branş sertifikalı eğitiminin (“fellow”luk sistemi) başlatılması planlanmıştır. Erişilmesi planlanan eğitim sisteminde hedef; en az 1 yıl süre ile akredite bir klinikte ileri alt branş eğitiminin, ameliyatları yapmayı da içerecek ve maaşını ilgili kurumdan alacak şekilde gerçekleştirilmesidir.

KBB Okulları 2012-2014 döneminde kuruluş işlemlerini gerçekleştirmiş; tüm Okul Yönetim’lerinin fedakarca çalışmaları neticesinde kurumsallaşma yolunda çok önemli adımlar atılmış ve bu iki sene boyunca sadece bir dönem mezun verilebilmiştir. 2014-2016 döneminde ise tüm okullarda standardizasyon sağlanmış ve eğitim programları 1 yıl üstüne kurgulanmıştır. Alt branş eğitimi ile ilgili ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınarak öğrenci kontenjanları her okul için sabitlenmiş, müfredatlar netleştirilmiş,  ve kurumsallaşma büyük ölçüde tamamlanmıştır. Son 2 dönemde (2014-2015 ve 2015-2016) okullara her dönem için toplam 65 öğrenci kayıt edilmiştir:  Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi (15), Otoloji-Nörootoloji (15), Rinoloji-Rinoplasti-Uyku-Alerji (15), Laringoloji-Foniatri (10), Yüz Plastik Cerrahisi (10). Okullara kayıt için ön şart olan Yeterlik Belgesi sahibi olma amacına 2015-2016 döneminde tam olarak ulaşılmış ve kayıt edilen tüm öğrenciler bu şartı yerine getirmişlerdir. Okullara kayıt için Yeterlik belgesi sahibi olma zorunluluğu, Pittsburgh rotasyon bursu koşullarına paralel olarak, Yeterlik sınavına olan ilgi ve başvuruda  rekorlar kırılmasına sebep olmuştur. Okul Yönetimleri öğrencilerin seçiminde son derece titiz ve objektif davranmış; mevcut tüm koşullara riayet ederek adil bir seçim gerçekleştirmişlerdir. Mevcut kontenjana ek olarak kardeş ülke Azerbaycan’dan, ulaşım ve konaklamalarını kendileri karşılamak koşulu ile, her okula azami 2 KBB uzmanı kayıt edilmiştir. Gerek 2012-2014, gerek 2014-2016 dönemlerinde okullarda yöneticilik yapmış olan Başkan ve Yardımcıları ile tüm Eğitici Hocalarımız büyük bir özveri ve samimiyetle çalışmışlar ve okulların bugünlere gelmesindeki en önemli rolü üstlenmişlerdir. 

MÜFREDAT
KBB Okulları’nın temel işlevi müfredat üzerine kurulmuştur. Müfredat 5 ana unsurdan oluşmaktadır:
1-Teorik dersler: 4 iş günü veya en az 32 saat ders
2-Kadavra diseksiyonları
3-Klinik ziyaretler: 1 hafta veya en az 5 iş günü bir veya birden fazla klinikte ziyaret
4-Videodersler: Okullar web sayfası üzerinden teorik derslerin izlenmesi
5-Öğrenci faaliyetleri; derleme hazırlama ve ders sunumu

Müfredatı ulaştıran unsurların kredilendirilmesi amacı ile bir yönerge hazırlanmış, bütün faaliyetlerden toplam 92 kredi puanı elde edilmesi planlanmıştır. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için ise asgari %80 oranında yani 72 puan elde etme kriteri getirilmiştir.

Teorik dersler
Teorik dersler müfredatın en önemli kısmını oluşturmaktadır ve bu dersler büyük çoğunlukla öğrencileri de içine alacak şekilde interaktif bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Ders programları, ilgili okul yönetimlerince planlanmış ve konusunda uzman Eğitici’lerden talep edilmiştir. Eğitici hocalarımızın büyük bir titizlik ve fedakarlıkla hazırlayıp sunduğu dersler üst düzey beğeni kazanmıştır. Derslerin tamamı,  2 ayrı seferde olmak üzere toplam 4 günde anlatılmış olup en az 32 dersten oluşmaktadır.

Taze donmuş kadavra diseksiyonları
Dünyada ve ülkemizde göreceli olarak yeni gelişen “taze donmuş kadavra diseksiyonu” eğitimi müfredat içerisinde başarı ile uygulanmıştır. Kadavraların etik ve tıbbi eğitim açısından önemi dikkate alınarak; bir kadavra üzerinde 5 farklı kurs düzenlenmiştir. Kadavraların tazeliği bozulmadan farklı kursların düzenlenmesi ve bu kursların zamanlaması açısından KBB Okulları bazı ilklere imza atmış ve öncü olmuştur. Her dönem için toplam 10 kadavra temin edilip 5 ayrı kurs düzenlenmiş ve toplam 80 kursiyer eğitilmiştir (Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi (20), Otoloji (20), Rinoloji (20), Laringoloji (10), Yüz Plastik (10)). Altmışbeş okul öğrencisi dışındaki kadavra kursiyerleri, Azeri Okul öğrencileri ve Ankara’daki çeşitli eğitim kurumlarından önerilen genç uzmanlar ve asistanlardan oluşturulmuştur. Bu kadavralar 5 kursun tamamlanmasını takiben ilgili eğitim kurumu Anatomi Laboratuvarlarına ileri diseksiyon ve araştırma uygulamaları için devir edilmiştir.

Klinik ziyaretler
Klinik ziyaretler müfredatımızın çok önemli bir parçasıdır. Bu ziyaretlerde başlangıç için Üniversite ve Eğitim Hastaneleri’nin yoğun bir şekilde bulunduğu Ankara, İzmir ve İstanbul illerimizdeki merkezler tercih edilmiştir. Beş işi günü boyunca öğrencinin tercih ettiği şehirdeki gönüllü ve referans merkezlerde ziyaretler gerçekleştirilmiştir. İlgili klinikler bu ziyaretlerle ilgili yoğun hazırlıklar yapmış; bu dönemde çok sayıda ameliyatlar gerçekleştirmiş, konsey ve vaka tartışmaları ile programlarını zenginleştirmişlerdir. Klinik ziyaretlerde ki bir sonraki hedef Dernek Akreditasyon Kurulu tarafından “uzmanlık sonrası ileri eğitim” için akredite edilen ülke çapındaki merkezlerde ziyaretleri sürdürmektir. Klinik ziyaretlerde ki nihai hedef başlangıç kısmında belirtilen 1 senelik sertifikalı alt branş (fellow) eğitiminin gerçekleştirilmesidir. Bu konuda istikrarlı çalışmaların devamı çok önemlidir.
Öğrenci sunum ve  derleme yazıları
Her okul öğrencisi eğitim sürecinde en az bir konuda sunum yapmaktadır, ayrıca okul yönetiminin belirlediği bir konuda da derleme yazı hazırlamaktadır. Bu yazılar okullar web sayfasında yayınlanmaktadır.

Videodersler
2014-2015 döneminde anlatılan tüm okul dersleri çift kamera ile kayıt edilmiş ve titiz bir çalışma ile videodersler hazırlanmıştır. Dersi sunan eğiticilerden izni alınan 131 adet dersin deneme yayınları tamamlanmış ve Mart 2016 itibarıyla http://netseminer.com/kbb adresi üzerinden şifreli ve sınırlı olarak yayına başlanmıştır. Bu aşamada dersleri okullara kayıtlı ve mezun tüm uzmanlar, Yönetim Kurulu, Yeterlik Kurulu ve Komisyonları, Danışma Kurulu üyeleri ilgili sayfadan kayıt olup şifre alarak izleyebilmektedir. Mevcut ikinci aşamada tatmin edici sonuçlar alınabilirse, söz konusu dersler yine şifreli olarak tüm KBB camiasına açılabilir. Böylece bu derslerden Yeterli Belgesi yeniden sertifikasyonunda değerlendirmek üzere krediler de elde edilebilir. 
Videoders formatının bir ileri aşaması canlı-online sınıf dersleri olarak planlanabilir. Canlı dersler zaman ve maddi açılardan önemli kazançlar sağlayabilir ve KBB Okulları’nın ileriye dönük olarak, gelişmeye en açık olan alanını oluşturabilir.

GELECEKTE KBB OKULLARI
KBB Okulları’nın mevcut hali, Kuzey Amerika daki “fellow”luk sisteminin bir alt yapısı olarak kabul edilebilir. Halen Avrupa Birliği Ülkeleri’nde benzer bir yapı bulunmamaktadır. Bu nedenle Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’nin KBB Okulları ile ilgili attığı adım çok önemlidir ve ülkemiz tıp dünyası için de önemli bir örnektir. Kurumsallaşmasını büyük oranda tamamlamış olan bu yapı istikrarlı olarak ilerlemeye devam etmelidir ve yakın gelecekte en az 1 yıllık “fellow/ alt branş” programına dönüşmelidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve YÖK’le görüşmeler yapılıp, en azından asistanlığın 5. yılının belli merkezlerde ve belli koşullarla alt branş eğitim programına dönüştürülmesi konusunda adımlar atılması çok önemlidir.

Tüm KBB camiamızın içtenlikle sahip çıktığı,  ve genç KBB uzmanları için bir umut ve ışık olan KBB Okullar’nın daha ileri hedeflere erişmesi, camiamızın daha kuvvetle sahiplenmesi ile gerçekleşecektir.

15 Nisan 2016
Prof. Dr. M Hakan Korkmaz
2012-2016 Dönemi
KBB Okulları Başkanı